Uuden Toivon Seurakuntien yhdyskuntajärjestys

I OSA YHDYSKUNTATASO

LUKU 1; YHDYSKUNNAN NIMI, KOTIPAIKKA JA JÄRJESTÄYTYMINEN

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Uuden Toivon Seurakunnat (Nya Hoppets Församlingar, New Hope Churches) ja sen kotipaikka on Tampere, Suomi.

2 § Järjestäytyminen

Uuden Toivon Seurakunnat (jäljempänä Yhdyskunta) on uskonnollinen yhdyskunta, joka jakautuu paikallisseurakuntiin. Yhdyskunta on järjestäytynyt siten, että henkilöjäsenet kuuluvat jäseninä johonkin Yhdyskunnan paikallisseurakuntaan.

Tämä yhdyskuntajärjestys sisältää sekä Yhdyskuntaa että sen paikallisseurakuntia koskevat määräykset. Paikallisseurakuntien on toiminnassaan noudatettava tätä Yhdyskuntajärjestystä ja sen pai-kallisseurakuntaa koskevia määräyksiä, jotka muodostavat kaikkia paikallisseurakuntia koskevat paikallissäännöt. Paikallisseurakunnille ei laadita erillisiä paikallissääntöjä. Mikäli paikallisseurakuntia koskevia paikallissääntöjä on tarpeen muuttaa, ne vahvistetaan samassa järjestyksessä kuin Yhdyskuntajärjestys. Aiemmat paikallisseurakunnille vahvistetut paikallissäännöt kumotaan tämän yhdyskuntajärjestyksen voimaantullessa.

Tehtävien jako Yhdyskunnan ja seurakuntien välillä tapahtuu periaatteella, että varsinainen hengellinen seurakuntatoiminta tapahtuu seurakunnissa. Yhdyskunnan tehtävänä on edustaa Uuden Toivon seurakuntia niiden yhteisissä asioissa Suomessa ja kansainvälisissä yhteyksissä sekä toimia paikallisseurakuntien yhteistoimintaelimenä.

Yhdyskuntaan kuuluvat seurakunnat ovat itsenäisiä. Ne päättävät itse omasta toiminnastaan, hallinnostaan, omaisuudestaan ja varainkäytöstään. Paikallisseurakunnat voivat itsenäisesti luoda erillisiä Yhdyskuntajärjestyksen alaisia hallintosääntöjä, jotka ohjaavat niiden sisäisiä käytäntöjä ja toimintatapoja.

Paikallisseurakunnilla on kullakin omat varansa ja omaisuutensa sekä Yhdyskunnalla omansa. Paikallisseurakunnat eivät vastaa Yhdyskunnan veloista tai sitoumuksista eikä Yhdyskunta vastaa paikallisseurakuntien velvoitteista. Paikallisseurakunnat eivät ole velvollisia suorittamaan pakollisia jäsenmaksuja Yhdyskunnalle.

LUKU 2; TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

3 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Uuden toivon seurakunnat on uskonnollinen yhdyskunta, jonka toiminta perustuu Raamattuun. Kristillisen uskon perusteet on ilmaistu Apostolisessa, Nikaian ja Athanasioksen uskontunnustuksissa.

Yhdyskunnan tarkoitus on järjestää ja tukea Raamattuun perustuvaa kristillisen uskon tunnustamiseen ja harjoittamiseen liittyvää yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa. Yhdyskunnan tarkoitukseen liittyvä keskeinen hengellinen tehtävä on toteuttaa Jeesuksen Kristuksen antamaa lähetyskäskyä mennä ja tehdä kaikki kansat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Hän on käskenyt pitää. (Matt. 28:19-20).

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdyskunta ja siihen kuuluvat itsenäiset paikallisseurakunnat järjestävät Suomessa ja ulkomailla jumalanpalveluksia, opetus-, julistus- ja muita tilaisuuksia (esimerkiksi juhlia, kokouksia, konferensseja tai konsertteja) sekä seurakunnallisia toimituksia (avioliittoon vihkiminen, hautaus, ehtoollinen). Lisäksi ne voivat harjoittaa muuta opetus- ja koulutustoimintaa (seminaareja ja tapahtumia), sielunhoitotyötä, kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua, harraste- ja kerhotoimintaa, lähetystyötä, sosiaalista avustustoimintaa, muuta humanitaarista- ja kehitysaputyötä sekä tehdä lähetys- ja kehitysyhteistyötä ulkomailla kristillisten yhteistyöjärjestöjen ja -seurakuntien kanssa.

Yhdyskunta ja siihen kuuluvat paikallisseurakunnat voivat omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Ne voivat vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, painotuotteiden ja mediatallenteiden levittämistä, muuta mediatoimintaa ja aatteellista toimintaa tarkoituksensa edistämiseksi.

Yhdyskunta toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

LUKU 3; YHDYSKUNNAN HALLINTO

4 § Yhdyskunnan hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Yhdyskunnan hallitus valitsee jäsenensä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Peräkkäisiä toimikausia voi olla useita. Hallituksen jäsenen tulee olla kahdeksantoista vuotta täyttänyt ja jonkin Yhdyskuntaan kuuluvan paikallisseurakunnan täysivaltainen jäsen.

Uudet hallituksen jäsenet valitaan Yhdyskunnan kunkin paikallisseurakunnan hallituksen esityksen perusteella.

Hallituksen jäsen voidaan erottaa kesken toimikauden, jos häntä elämäntapojensa tai toimintansa vuoksi on pidettävä toimeen sopimattomana taikka hän ei nauti Yhdyskunnan luottamusta. Hallituksen jäsen voidaan vapauttaa tehtävästään, jos hän ikänsä, terveytensä tai muun vastaavan syyn vuoksi on tullut toimeen kykenemättömäksi.

5 § Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallituksen kokoonpanon muuttuessa se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetettävä vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokoukseen voi osallistua sähköisten tietoliikenneyhteyksien välityksellä, mikäli käsiteltävät asiat eivät muuta edellytä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

6 § Yhdyskunnan johtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Yhdyskunnan johtaja edustaa yhdyskuntaa ja johtaa sen toimintaa Yhdyskunnan tunnustuksen, Yhdyskuntajärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Yhdyskunnan johtaja voi toimia hallituksen puheenjohtajana tai hoitaa yhdyskunnan johtamiseen liittyviä tehtäviä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on edustaa osaltaan yhdyskuntaa, johtaa hallituksen työskentelyä ja vastata yhdyskunnan hallinnosta.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa Yhdyskuntaa sekä nimittää, asettaa ja erottaa Yhdyskunnan johtajan. Yhdyskunnan johtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallituksen tehtävä on kutsua koolle Yhdyskunnan kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat, huolehtia päätösten täytäntöönpanosta, hoitaa Yhdyskunnan taloutta, laatia tilikausittain toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus sekä käsitellä hallitukselle tehdyt oikaisuvaatimukset. Lisäksi Yhdyskunnan hallituksen tehtävänä on muun muassa:

1) nimittää, asettaa ja erottaa paikallisseurakuntien seurakunnanjohtajat
2) hyväksyä ja erottaa paikallisseurakunnat Yhdyskunnasta
3) tukea paikallisseurakuntia
4) seurata hengellisiä ja muita ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden vaikutusta Yhdyskuntaan ja/tai paikallisseurakuntiin

LUKU 4; YHDYSKUNNAN KOKOUKSET

8 § Yhdyskunnan vuosikokous

Vuosikokous pidetään viiden kuukauden kuluessa edellisen toimintakauden päättymisestä. Yhdyskunnan toimintakausi on 1.8.-31.7. Hallitus kutsuu Yhdyskunnan vuosikokouksen koolle toimittamalla kokouskutsun kirjallisesti tai sähköisesti kaikille paikallisseurakunnille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys,
3) esitetään Yhdyskunnan toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajien lausunto edellisen tilikauden tileistä ja hallinnosta,
4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
6) valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi, ja
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 § Yhdyskunnan ylimääräinen kokous

Yhdyskunnan ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa, jos Yhdyskunnan hallitus niin päättää, tai jos vähintään kaksi (2) paikallisseurakuntaa sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Yhdyskunnan ylimääräistä kokousta koskevat soveltuvin osin samat määräykset kuin vuosikokousta.

10 § Kokousedustajat

Kaikilla Yhdyskunnan täysivaltaisilla jäsenillä on oikeus osallistua vuosikokoukseen ja tulla kuulluksi.

Päätösvaltaa kokouksessa käyttävät Yhdyskunnan hallituksen jäsenet ja Yhdyskunnan paikallisseurakuntien hallitusten paikallisseurakuntiensa jäsenten keskuudesta nimeämät valtuutetut.

Jokaisella Yhdyskuntaan kuuluvalla paikallisseurakunnalla on oikeus valita vuosikokoukseen yksi (1) valtuutettu kutakin alkavaa viittätoista (15) täysivaltaista jäsentä kohti. Laskentaperusteena käytetään edeltävän toimintakauden lopussa (31.7.) paikallisseurakunnan rekisterissä ollutta jäsenmäärää.

11 § Päätösvallan käyttäminen

Yhdyskunnan kokouksessa on päätösvaltaa käyttävillä yksi ääni kullakin. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei tässä Yhdyskuntajärjestyksessä muuta määrätä jonkin asian käsittelystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.
Päätöksenteossa on huomioitava esteellisyysnäkökohdat päätettäessä tilintarkastajan valinnasta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Yhdyskunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

LUKU 5; YHDYSKUNNAN TALOUS JA VARAINHANKINTA

12 § Tilikausi

Yhdyskunnan tilikausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

13 § Varainhankinta

Yhdyskunnan toiminta rahoitetaan pääosin paikallisseurakunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Yhdyskunnan toimintaa voidaan rahoittaa myös rahankeräyksillä.

Hallitus hoitaa Yhdyskunnan taloutta Yhdyskunnan vuosikokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

LUKU 6; MUUT YHDYSKUNNAN HALLINTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

14 § Yhdyskunnan nimenkirjoitus

Yhdyskunnan nimen kirjoittaa Yhdyskunnan johtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Hallitus voi valtuuttaa jonkun muun henkilön kirjoittamaan Yhdyskunnan nimen.

15 § Ohjeet ja suositukset

Yhdyskunnan hallitus voi antaa Yhdyskuntaa ja/tai paikallisseurakuntia koskevia ohjeita ja suosituksia.

 

II OSA PAIKALLISSEURAKUNTATASO

LUKU 7; PAIKALLISSEURAKUNNAT

16 § Paikallisseurakuntien tehtävä

Paikallisseurakuntien tehtävä on toteuttaa käytännössä Yhdyskunnan hengellistä tarkoitusta ja toimintamuotoja.

17 § Paikallisseurakuntien asema Yhdyskunnassa

Yhdyskuntaan kuuluvat paikallisseurakunnat ovat itsenäisiä. Niiden on toiminnassaan noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä ja tätä Yhdyskuntajärjestystä.

18 § Paikallisseurakunnan perustaminen

Uusi paikallisseurakunta perustetaan seuraavasti:
1) Vähintään 12 henkilöä sopii kirjallisesti paikallisseurakunnan perustamisesta ilmoittaen sitoutuvansa Yhdyskunnan tunnustukseen ja tähän Yhdyskuntajärjestykseen sekä tekevät Yhdyskunnan hallitukselle esityksen seurakunnanjohtajasta ja hallituksen jäsenistä.
2) Esitys toimitetaan Yhdyskunnan hallitukselle hyväksyttäväksi.
3) Yhdyskunnan hallitus nimittää uudelle paikallisseurakunnalle seurakunnan johtajan ja hallituksen jäsenet.
4) Yhdyskunnan hallitus toimittaa perustamisilmoituslomakkeen viranomaisille.
5) Yhdyskunnan hallitus informoi Yhdyskunnan vuosikokousta uuden paikallisseurakunnan perustamisesta.

19 § Seurakunnan liittyminen Yhdyskuntaan

Jo toimiva yhdistyspohjainen tai muu seurakunta voi hakea osaksi Yhdyskuntaa anomalla sitä kirjallisesti Yhdyskunnan hallitukselta. Liittymisprosessi etenee soveltuvin osin 18 § mukaisesti.

20 § Paikallisseurakunnan eroaminen tai erottaminen Yhdyskunnasta

Paikallisseurakunta voi erota Yhdyskunnasta päättämällä eroamisesta seurakunnankokouksessaan ja ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhdyskunnan hallitukselle. Eroamista koskeva asia on tullakseen voimaan käsiteltävä kahdessa perättäisessä seurakunnankokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kolme kuukautta. Eroamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa ¾:n enemmistö annetuista äänistä. Eroamisilmoitukseen on liitettävä otteet molempien seurakunnankokousten pöytäkirjoista.

Paikallisseurakunta voidaan erottaa Yhdyskunnasta, jos paikallisseurakunta julistuksessaan ja toiminnassaan poikkeaa Yhdyskunnan tunnustuksesta, tästä Yhdyskuntajärjestyksestä sovituista toimintaperiaatteista taikka toiminnallaan vahingoittaa Yhdyskuntaa. Erottamisesta päättää Yhdyskunnan hallitus. Yhdyskunnan hallituksen tulee ilmoittaa erottamispäätöksestään Yhdyskunnan vuosikokoukselle.

Erotetulla paikallisseurakunnalla on oikeus saattaa erottamispäätös Yhdyskunnan kokouksen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus) ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhdyskunnan hallitukselle kolmen (3) kuukauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista. Yhdyskunnan hallituksen tekemän erottamispäätöksen kumoamiseen vaaditaan Yhdyskunnan kokouksessa ¾:n enemmistö annetuista äänistä.

LUKU 8; PAIKALLISSEURAKUNNAN JÄSENET

21 § Jäsenyys paikallisseurakunnassa
Jäsenyyden yleiset edellytykset määräytyvät sen mukaisesti, kuin siitä on säädetty uskonnonvapauslaissa.

Paikallisseurakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä 18 vuotta täyttänyt, uskonsa Kristukseen tunnustava ja kristillisen kasteen saanut henkilö. Jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää paikallisseurakunnan hallitus. Paikallisseurakunnassa voi olla myös muita kuin täysvaltaisia jäseniä.
Paikallisseurakunnan jäseneksi liittyvä ei voi samanaikaisesti olla toisen uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Paikallisseurakunnan jäsen, joka liittyy jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, katsotaan oma-aloitteisesti eronneeksi Yhdyskunnan paikallisseurakunnan jäsenyydestä.

Paikallisseurakunnasta toiseen siirtyminen Yhdyskunnan sisällä tapahtuu siirtoilmoituksen perusteella. Kun vastaanottavan paikallisseurakunnan hallitus tekee päätöksen jäseneksi ottamisesta, jäsenyys ensimmäisessä seurakunnassa päättyy. Vastaanottava paikallisseurakunta ilmoittaa jäseneksi ottamisen ajankohdan siirtoilmoituksen tehneelle paikallisseurakunnalle. Yhdyskunnan paikallisseurakunnasta jonkin muun kristillisen uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi siirtyminen hoidetaan vastaavalla tavalla.

Paikallisseurakunnan hallitus voi erottaa jäsenen paikallisseurakunnasta, jos hänen elämäntapansa osoittaa hänen luopuneen uskosta, seurakunnan opetuksen mukaisesta kristityn elämäntavasta taikka hän toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa paikallisseurakunnalle tai Yhdyskunnalle. Ennen päätöksen tekemistä on asianosaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Jäseneksi ottamista tai jäsenyydestä erottamisesta koskevaan päätökseen tyytymätön voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta tehdä asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle paikallisseurakunnan hallitukselle.

22 § Alaikäiset lapset

Alaikäisten lasten jäsenyyden yleiset edellytykset määräytyvät sen mukaisesti, kuin siitä on säädetty uskonnonvapauslaissa. Paikallisseurakunnan jäsenten alaikäiset lapset voidaan merkitä jäseniksi paikallisseurakunnan rekisteriin.

Ellei jäsen 18 vuotta täyttäessään ole seurakunnan jäsenyydessä täysivaltainen, hän jää paikallisseurakunnan rekisterijäseneksi.

Rekisterijäsentä koskevat soveltuvin osin §21 jäsenyydestä erottamista koskevat määräykset erottamisperusteista. Rekisterijäsenen jäsenyys voidaan näiden ehtojen täyttyessä päättää.

23 § Jäsenmaksut

Paikallisseurakunnan jäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksuja Yhdyskunnalle tai paikallisseurakunnalle.

LUKU 9; PAIKALLISSEURAKUNNAN HALLINTO

24 § Paikallisseurakunnan hallitus

Paikallisseurakunnan asioita hoitaa hallitus. Hallituksesta voidaan käyttää muuta nimitystä, jos paikallisseurakunta niin päättää.

Hallitukseen kuuluu seurakunnan johtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä, joiden tulee olla kahdeksantoista vuotta täyttäneitä paikallisseurakunnan täysivaltaisia jäseniä. Hallituksen kokoonpanon täydentämisestä päättää paikallisseurakunnan perustamisen jälkeen sen hallitus.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä joko toistaiseksi tai paikallisseurakunnan hallintosäännön määrittelemälle toimikaudelle. Peräkkäisiä toimikausia voi olla useita. Hallituksen kokoonpanon muuttuessa se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsen voidaan erottaa tehtävästään, jos häntä elämäntapojensa tai toimintansa vuoksi on pidettävä toimeen sopimattomana taikka hän ei enää nauti paikallisseurakunnan luottamusta. Hallituksen jäsen voidaan vapauttaa tehtävästään, jos hän on terveytensä tai muun vastaavan syyn vuoksi tullut toimeensa kykenemättömäksi.

25 § Paikallisseurakunnan hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetettävä vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokoukseen voi osallistua sähköisten tietoliikenneyhteyksien välityksellä, mikäli käsiteltävät asiat eivät muuta edellytä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

Paikallisseurakunnan jäsen voi saattaa asiansa hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Paikallisseurakunnan hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri.

26 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa paikallisseurakuntaa ja sen tehtävänä on kutsua koolle Seurakunnan vuosikokoukset tai muu seurakunnankokous ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, huolehtia päätösten täytäntöönpanosta, hoitaa paikallisseurakunnan taloutta, laatia tilikausittain toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus sekä käsitellä hallitukselle tehdyt oikaisuvaatimukset.

Hallituksen kokoontumisesta, päätöksenteosta ym. hallituksen tehtäviin liittyvistä asioista voidaan määrätä tarkemmin paikallisseurakunnan hallintosäännössä.

27 § Seurakunnanjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tehtävät

Seurakunnanjohtaja edustaa paikallisseurakuntaa ja johtaa sen toimintaa Yhdyskunnan tunnustuksen, Yhdyskuntajärjestyksen ja paikallisseurakunnan toiminta-ajatuksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Seurakunnanjohtaja voi toimia hallituksen puheenjohtajana tai hoitaa paikallisseurakunnan johtamiseen liittyviä tehtäviä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on edustaa osaltaan paikallisseurakuntaa, johtaa hallituksen työskentelyä ja vastata paikallisseurakunnan hallinnosta.

Mikäli seurakunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat eri henkilöitä, on heidän tehtävänään yhdessä seurata paikallisseurakunnan tilaa ja kehitystä.

Hallituksen muiden jäsenten tehtävänä on tukea seurakunnanjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa heidän tehtävissään. Hallituksen muiden jäsenten tehtävistä ja vastuualueista määrätään tarkemmin paikallisseurakunnan hallintosäännössä.

28 § Paikallisseurakunnan työntekijät ja muut toimihenkilöt

Paikallisseurakunnan hallitus voi palkata työntekijöitä eri tehtäviin seurakunnassa. Työntekijöiden työsuhde- ja palkkausperusteista voidaan määrätä tarkemmin Yhdyskunnan tai paikallisseurakunnan hallintosäännössä.

Palkallisten työntekijöiden tulee olla paikallisseurakunnan täysvaltaisia jäseniä. Paikallisseurakunnan hallitus voi erityisestä syystä määräajaksi myöntää muullekin henkilölle oikeuden toimia seurakunnan työntekijänä.

LUKU 10; PAIKALLISSEURAKUNNAN KOKOUKSET

29 § Seurakunnan vuosikokous

Seurakunnan vuosikokous pidetään vuosittain paikallisseurakunnan hallituksen määräämänä aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokousvirkailijat ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
2) esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
3) esitetään tilintarkastajien lausunto edellisen tilikauden tileistä ja hallinnosta,
4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
6) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
7) hyväksytään mahdollinen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Edellä luetellut asiat lukuun ottamatta 2-5-kohdissa mainittuja asioita voidaan käsitellä hallituksen määräämänä ajankohtana pidettävässä muussa seurakunnankokouksessa.

30 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu seurakunnan vuosikokouksen tai muun seurakunnan kokouksen koolle paikallisseurakunnan kokoushuoneen ilmoitustaululla tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla kokouskutsulla. Kutsu on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

31 § Asioista päättäminen

Seurakunnan vuosikokouksessa on kullakin täysivaltaisella jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta tässä Yhdyskuntajärjestyksessä mainittuja poikkeuksia. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

Päätöksenteossa on huomioitava esteellisyysnäkökohdat päätettäessä tilintarkastajan valinnasta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Seurakunnan vuosikokouksesta tai muusta seurakunnankokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.

LUKU 11; PAIKALLISSEURAKUNNAN TALOUS JA VARAINHANKINTA

32 § Tilikausi

Paikallisseurakunnan tilikausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

33 § Varainhankinta

Paikallisseurakunnan toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti jäsenten vapaaehtoisilla kymmenyksillä, kolehdeilla ja muilla lahjoitustuotoilla.

LUKU 12; SEURAKUNNALLISET TOIMITUKSET

34 § Seurakunnalliset toimitukset

Kristillinen kaste. Paikallisseurakunnan jäseneksi voidaan ottaa henkilökohtaisen uskonsa Kristukseen tunnustava henkilö, joka on saanut kristillisen kasteen.

Avioliittoon vihkimisessä tai siihen siunaamisessa noudatetaan Raamattuun perustuvaa kristillistä perinnettä, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Hautaan siunaaminen tapahtuu kristillisen perinteen mukaisesti.

Muita tärkeitä seurakunnallisia toimituksia ovat mm. pyhä ehtoollinen ja vastasyntyneen lapsen siunaaminen. Seurakunnallisista toimituksista ja niihin liittyvistä yksityiskohtaisista käytännöistä määrätään tarkemmin paikallisseurakunnan hallintosäännössä.

35 § Jäsenrekisteri

Paikallisseurakunnan hallitus vastaa siitä, että seurakunnan jäsenistä pidetään ajantasaista rekisteriä (ns. jäsenrekisteri) ja että jäsenistä tehdään lain määräämät ilmoitukset rekisteriviranomaiselle.

Vastasyntyneen lapsen rekisteröinti paikallisseurakunnan rekisterijäseneksi tapahtuu väestörekisterilomakkeella, jonka vanhemmat toimittavat paikallisseurakunnan toimistoon. Vastaavalla tavalla paikallisseurakunnan toimistoon on tehtävä ilmoitus jäsenen puolison tai muun paikallisseurakuntaan kuuluvan lähiomaisen kuolemasta tai jäsenen siviilisäädyn muutoksista.

Jäsenrekisteritietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi on paikallisseurakunnan jäsenten ilmoitettava osoite- ja yhteystietojensa muutokset paikallisseurakunnan toimistoon.

LUKU 13; MUUT PAIKALLISSEURAKUNNAN HALLINTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

36 § Paikallisseurakunnan nimenkirjoitusoikeus

Paikallisseurakunnan nimen kirjoittaa seurakunnan johtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin. Paikallisseurakunnan hallituksen muu jäsen kirjoittaa nimen yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi valtuuttaa jonkun muun henkilön kirjoittamaan paikallisseurakunnan nimen.

37 § Paikallisseurakunnan hallintosääntö

Seurakunnan hallitus vahvistaa paikallisseurakunnalle hallintosäännön, jossa voidaan antaa tarkempia määräyksiä. Hallintosäännössä voidaan määrätä paikallisseurakunnan toimintamuodoista, -tavoista ja käytännöistä. Hallintosääntöön ei saa ottaa määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa Yhdyskuntajärjestyksen tai Yhdyskunnan tunnustuksen kanssa.

Seurakunnan hallitus vastaa paikallisseurakunnan hallintosäännön ajantasaisuudesta.

38 § Vaitiolovelvollisuus ja rippisalaisuus

Yhdyskunnan tai paikallisseurakunnan palveluksessa tai muussa luottamustehtävässä oleva ei saa käyttää hyödykseen eikä luvatta muille ilmaista asemassaan tietoon saamaansa seikkaa, joka on erikseen säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, tai toisen terveydentilaa koskevaa asiaa taikka sellaista seikkaa, jota asian laadun vuoksi ei muutoin ilmeisesti saa ilmaista.

Hallituksen jäsen, paikallisseurakuntaan palvelussuhteessa oleva tai luottamustehtävässä toimiva hengellisen työn tekijä ei saa ilmaista hänelle yksityisessä ripissä tai sielunhoidossa uskottua asiaa eikä henkilöä, joka hänelle on uskoutunut, jollei laissa toisin säädetä.

39 § Yhdyskunnalle lähetettävät tiedot

Kunkin paikallisseurakunnan on vuosittain tai tarvittaessa lähetettävä Yhdyskunnan hallitukselle tarpeelliset tiedot Yhdyskunnan toimintakertomusta, tilinpäätöstä ja talousarviota varten.

 

III OSA MUUT YHDYSKUNTAJÄRJESTYKSEN MÄÄRÄYKSET

LUKU 14; MUUTOKSENHAKUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

40 § Päätöksen tiedoksianto ja täytäntöönpano

Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksianto liitteineen voidaan lähettää myös sähköpostitse, elleivät tietosuojaa koskevat määräykset aseta sille estettä.

41 § Oikaisuvaatimus

Yhdyskunnan vuosikokouksen, Yhdyskunnan ylimääräisen kokouksen, Yhdyskunnan hallituksen sekä paikallisseurakunnan seurakunnankokouksen tai muun seurakunnan kokouksen tai sen hallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle ao. toimielimelle. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevasta asiasta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta.

Oikaisumenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin niitä periaatteita, joita sovelletaan hallintolain mukaisessa oikaisumenettelyssä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, ellei Yhdyskuntajärjestyksessä jonkun asian osalta ole määrätty pitempää aikaa.

Oikaisuvaatimuksen tekemiseen on oikeutettu asianosainen. Asianosainen on henkilö, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä selvitys miltä osin päätökseen haetaan muutosta (muutoksenhakuosoitus). Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

LUKU 15; MUUT YHDYSKUNTAJÄRJESTYKSEN MÄÄRÄYKSET

42 § Ilmoitukset rekisteriviranomaiselle

Yhdyskunnan hallituksen on tehtävä rekisteriviranomaiselle lain määräämät ilmoitukset uuden paikallisseurakunnan perustamisesta ja hyväksymisestä Yhdyskuntaan. Sama koskee paikallisseurakunnan eroamista tai erottamista Yhdyskunnasta.

43 § Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen, Yhdyskunnan lakkauttaminen tai purkaminen

Yhdyskuntajärjestyksen muuttamista taikka Yhdyskunnan lakkauttamista tai purkamista koskevat yleiset edellytykset määräytyvät sen mukaisesti, kuin siitä on säädetty uskonnonvapauslaissa.

Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta tai Yhdyskunnan lakkauttamisesta tai purkamisesta päättää Yhdyskunnan kokous. Päätökseen vaaditaan 2/3:n enemmistö annetuista äänistä. Asiaa käsittelevän kokouksen kokouskutsussa on oltava maininta Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta ja muutoksen sisällöstä taikka Yhdyskunnan purkamisesta tai lakkauttamisesta.

44 § Varojen käyttö eroamisen, erottamisen, lakkauttamisen tai purkamisen yhteydessä

Yhdyskunnasta erotettava tai Yhdyskunnasta eroava paikallisseurakunta on oikeutettu pitämään sille kuuluvan varallisuuden.

Yhdyskunnan tai paikallisseurakunnan purkamisesta tai lakkauttamisesta päättävä kokous päättää, mihin Yhdyskunnan tunnustuksen, arvojen ja muiden periaatteiden mukaiseen tarkoitukseen varat käytetään. Varoja ei saa jakaa jäsenten kesken.